דיני תאגידים – מה חשוב לדעת כדי לא לעבור על החוק

תאגידים מופיעים בצורות שונות – חברות, עמותות, ועד בית, אגודה שיתופית ועוד. תאגידים מהווים חלק משמעותי בפעילות הכלכלית והחברתית בעידן המודרני. בימינו, יש לפרטים בחברה זכות להתאגד בצורות שונות כדי להשיג מטרות כלכליות או חברתיות. כלומר, יש תאגידים שהיעד שלהם הוא לצבור רווחים לבעליהם, ויש תאגידים ללא מטרות רווח שהיעד שלהם להשיג מטרה חברתית כלשהי.

מה נחשב ל׳תאגיד׳ בעיני החוק? 

התאגיד הוא גוף המוכר כישות משפטית מאוגדת, עצמאית ונפרדת מהבעלים, מהפעילים או מהחברים שלה. תאגיד יכול לכלול אדם אחד או יותר, והוא כשיר לבצע פעולות חיובים או זכויות.

דיני תאגידים, כשמם כן הם – דינים שעוסקים במעמד המשפטי של התאגידים, כגון: הזכויות והחובות של התאגיד ושל נושאי המשרה בתאגיד או מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי ובענישה של תאגיד.

ידע על דיני תאגידים כדי לא לעבור על החוק

פרקליט המדינה פרסם הנחיה מס׳ 1.14, באוקטובר 2019, לגבי מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד. מטרת ההנחיה היא להתוות מדיניות הנוגעת לשיקולי העמדה לדין וענישה של תאגיד.

בהנחיה של הפרקליטות נקבע שהחוק לא מבדיל בין יחיד ותאגיד. כלומר, הוא מאפשר להטיל אחריות פלילית גם על תאגידים.

במסגרת הנחיית הפרקליטות התאגיד יישא באחריות פלילית כאשר:

 • העבירה נעברה על ידי אדם במהלך מילוי תפקידו בתאגיד.
 • העבירה הוכיחה רשלנות או מחשבה פלילית.
 • העבירה נעברה במחדל. ובמקרים שבהם חובת העשייה מוטלת במישרין על התאגיד, זה לא ישנה אם את העבירה ניתן ליחס גם לבעל תפקיד כלשהו בתאגיד, או לא.

מדוע מתייחס החוק לתאגיד כאל ישות עצמאית שניתן להאשימה בפלילים?

 • כדי להרתיע.
 • כדי ליצור לתאגיד תמריצים: 
  • לאתר ולמנוע עבירות המבוצעות במסגרת התאגיד, במיוחד כאשר במקרים רבים התאגיד הוא הנהנה מפירות העבירות הללו.
  • לאמץ מנגנונים פנימיים לבקרה ופיקוח.
  • ליצור הרתעה למניעת הישנות של עבירות.
  • להפחית את רמת הפשיעה בתאגידים.

על אחריות פלילית על התאגיד – מכוח תורת האורגנים

מיהו אורגן? אורגן הוא בעל משרה בכירה בתאגיד, או אדם שמבצע תפקיד שמצדיק לראות במעשיו כאילו היו אלה מעשי התאגיד, בלי קשר למעמד ההיררכי שלו.

 • תורת האורגנים – רואה במעשים ובמחשבות של האורגן, כאילו היו אלה המעשים והמחשבות של התאגיד, ובהתאם לכך מטילה אחריות פלילית על התאגיד.
 • מעשי האורגן ייראו בעיני הדין כמעשי התאגיד – 
  • אם אלה בוצעו במסגרת התפקיד שלו
  • אם הם לא מנוגדים לאינטרס התאגיד
  • אם הם לא פועלים לרעת התאגיד
  • מיהו אורגן לצורך העניין? כל עוד מוכח שבעל התפקיד שביצע את העבירה עונה על ההגדרה של ׳אורגן׳, אין צורך בזיהוי פרסונלי של האורגן בתאגיד שביצע את העבירה.

לבסוף, גופי החקירה אמורים להתייעץ עם המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, במקרים שבהם עולים ספקות באשר לסוגיות שבהן התאגיד עשוי להיות חשוד או נאשם.

לייעוץ ופרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם עורך דין עופר שרם – מנהל מחלקת אגודות שיתופיות

השארת תגובה